• Karta_zapisu_na_swietlice.

     

    Upoważnienie do odbioru ze świetlicy 

     

    Regulamin świetlicy

    Regulamin przyjęcia i korzystania dzieci ze Świetlicy szkolnej

    1. Regulamin przyjęcia i korzystania dzieci do świetlicy opracowuje zespół wychowawców świetlicy z kierownikiem świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
    2. Informacje związane z bieżącymi sprawami dotyczącymi pracy świetlicy znajdują się na tablicy ogłoszeń świetlicy.
    3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest dokładne wypełnienie Karty Zgłoszenia Ucznia do świetlicy szkolnej, uzyskanej od wychowawcy świetlicy (pobranej ze strony internetowej szkoły).
    4. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą omawiać z wychowawcami oraz kierownikiem świetlicy .
    5. W ustalonym terminie odbywa się spotkanie z rodzicami w celu ustalenia jasnych zasad współpracy oraz wysłuchania ewentualnych uwag lub sugestii dotyczących działalności świetlicy.
    6. Na posiedzeniu Rady Rodziców zostaje ustalona kwota składki na świetlicę, która przeznaczona jest na zakup materiałów papierniczych zabawek sprzętu sportowego, przyborów do rysowania i malowania, gier, książek artykułów zapewniających opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w świetlicy.
    7. Dzieci zgłoszone do świetlicy zostają podzielone na stałe grupy przebywające pod opieką wychowawców w salach świetlicowych zgodnie z planem pracy świetlicy w danym roku szkolnym.
    8. Uczniowie pozostający w świetlicy jedzą posiłki w stołówce szkolnej pod opieką wychowawców .
    9. Wyjście ucznia do domu może nastąpić w następujących przypadkach:
    • osobistego odebrania dziecka przez rodziców /prawnych opiekunów/;
    • na podstawie pisemnej informacji od rodziców/prawnych opiekunów zawartej w Karcie Zgłoszenia wskazującej osoby upoważnione do odbioru ;
    • jednorazowego pisemnego upoważnienia od rodziców wskazującego osobę odbierającą dziecko w danym dniu
    (OSOBY ODBIERAJĄCE DZIECKO OKAZUJĄ DOWÓD TOŻSAMOŚCI PRACOWNIKOWI SZKOŁY PEŁNIĄCEMU DYŻUR PRZY SEKRETARIACIE)
    • na podstawie pisemnej deklaracji zawartej w Karcie Zgłoszenia o możliwości samodzielnego powrotu dziecka ze świetlicy do domu.
    10. W przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy:
    • Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
    • Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut.
    • W przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, podejmowane się następujące działania profilaktyczne w kolejności:
    a) przeprowadzenie rozmowy wychowawcy z rodzicem
    b) przeprowadzenie rozmowy w obecności dyrektora placówki
    c) powiadomienie Policji o zaistniałej sytuacji, która podejmie stosowne działania (Dz. U. z 2002r. Nr 11, poz. 109).
    W sytuacji gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka, informuje on dyrektora szkoły i kierownika świetlicy o zaistniałej sytuacji.
    Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia opiekunowi/rodzicowi.
    W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy.

    11 . W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca ucznia ze świetlicy jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
    • nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka
    • zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić kierownika świetlicy, dyrektora szkoły
    • Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową.
    • W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka należy wezwać policję
    • zaistniałej sytuacji należy powiadomić również wychowawcę klasy oraz pedagoga
    12. Dziecko przebywające na świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, a także kulturalnego zachowania się, przestrzegania podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlic
    13. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, psychologiem i pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo zmianie – uczeń może zostać przeniesiony do innej grupy- decyzję tę podejmuje kierownik świetlicy w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
    14. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty przynoszone do świetlicy przez dzieci (np. telefony komórkowe , zabawki, pieniądze itp.)
    15.Dziecko chore (przeziębione, z gorączką, z bólem brzucha itp.) nie powinno przebywać w świetlicy. Rodzice dzieci z objawami choroby będą wzywani do szkoły w celu odebrania dziecka.
    16.Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełniania na bieżąco dokumentacji związanej z pobytem dziecka w świetlicy (aktualizowania numerów telefonów, danych o stanie zdrowia dziecka itp.)
    17.Świetlica Szkolna jest czynna w godzinach od 7.00 do 17.30.
    Rodzice (opiekunowie) odprowadzają dziecko bezpośrednio do sali świetlicowej.
    Uczniowie nie mogą bez opieki przebywać w szatni lub na korytarzach do godziny 7.45 (rozpoczęcie dyżurów nauczycieli).

    Cele i zadania

    Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności

    Cele szczegółowe:        

    - Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych szkoły.

     Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, w domu i środowisku lokalnym)

    - Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

    - Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.

    - Rozbudzanie i rozwój zainteresowań i zdolności oraz dociekliwości poznawczej.

    - Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów.

    - Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych.

    Zadania świetlicy:                                                                      

    1. Zapewnienie wychowankom opieki w godzinach ustalonych w porozumieniu z rodzicami.

    2. Wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem.

    3. Opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji , która przysparza dzieciom istotnych trudności..

    4. Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu (jeśli to możliwe na świeżym powietrzu).

    5. Organizowanie nauki i właściwej pomocy, tak aby całość zadań domowych wychowankowie objęci pomocą wykonywali na miejscu.

    7. Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji

    8. (plastycznej, muzycznej, dramatycznej).

    9. Organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych dających możliwość szerszego udziału

    10. wychowanków w życiu szkoły oraz prezentacji na forum szkoły.

    11. Stała systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

    12. Udział świetlicy w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego

    Zajęcia prowadzone w świetlicy są oparte o zatwierdzony na początku roku szkolnego plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe mają zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy i odbywają się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć.

    Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych, realizowanych według tygodniowych planów pracy świetlicy, znajduje się wiele różnych form zajęciowych: gry i zabawy grupowe w świetlicy, zajęcia plastyczno- techniczne, zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce), zajęcia stolikowe (gry planszowe, układanki, karty),zajęcia literackie (wspólne czytanie, opowiadanie treści, plastyczne przedstawianie utworów literackich),zajęcia audiowizualne (oglądanie bajek i filmów),zagadki, łamigłówki, zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu oraz na korytarzu szkolnym.

    Uczniowie biorą udział w wielu konkursach organizowanych przez wychowawców świetlicy jak i konkursach międzyszkolnych.

    Od lat współpracujemy z Dziennym Domem Opieki przy ul.Robotniczej. Spotkania dzieci i podopiecznych ośrodka wyrabiają w uczniach empatię, uczą poszanowania dla osób starszych. Dzieci podczas spotkań przedstawiają przygotowane programy artystyczne.

    Współpracujemy również z Biblioteką Osiedlową. Uczniowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach, warsztatach. Prezentują też własną twórczość, a odbiorcami są młodsi koledzy z zapraszanych na występy grup przedszkolnych.

    Podczas przebywania w świetlicy dzieci pod opieką wychowawców jedzą obiad, mają czas przeznaczony na odrabianie zadań domowych oraz odpoczynek w formie zabaw dowolnych według własnych zainteresowań. Nauczyciele świetlicy w swojej pracy zwracają uwagę na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych drogą bez przemocy, panowania nad emocjami, jak również na upowszechnienie zasad kultury osobistej. Wdrażają uczniów do przestrzegania regulaminu świetlicy i starają się wyrobić u dzieci nawyk utrzymywania porządku i troski o wspólne zabawki i wyposażenie świetlicy.

    Uczniowie przebywający w świetlicy podzieleni są na stałe grupy, które przebywają po zajęciach szkolnych w przydzielonych salach.

    Świetlica wspierana jest z funduszy Rady Rodziców. Za zgromadzone środki kupujemy pomoce dydaktyczne do zajęć (bloki, farby, kredki itp.), gry stolikowe, sprzęt sportowy, słodycze, nagrody w konkursach.