• Deklaracja dostępności

    Deklaracja dostępności Strony informacyjnej Szkoły Podstawowej im 11. Listopada w Warszawie

    Szkoła Podstawowa im 11. Listopada w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony informacyjnej Szkoły Podstawowej im 11. Listopada w Warszawie (link otwiera się w nowej karcie).

    • Data publikacji strony internetowej: 2020-02-12
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-16

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

     4 Obrazy muszą mieć alternatywny tekst

     1 <ul> i <ol> mogą bezpośrednio zawierać tylko elementy <li>, <script> lub <template> 

     6 <li> elementy muszą być zawarte w <ul> lub <ol>

    88 Elementy muszą mieć wystarczający kontrast kolorów

    11Linki muszą mieć czytelny tekst

     

    Wyłączenia

    Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-15
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-16

     

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Zobacz: Raport z wynikami przeglądu dostępności (link otwiera się w nowej karcie)

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Anna Wypysińska, informatyk@sp271waw.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 843 37 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Stołecznego Warszawa
    • E-mail: kontakt@um.warszawa.pl
    • Telefon: 22 443 90 00
    • Adres: ul. Plac Bankowy 3/5 Warszawa

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera się w nowej karcie)

     

    Dostępność architektoniczna

    Budynek Szkoły Niegocińska 2

    Siedziba Szkoły Podstawowej nr 271

    1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
    Główne wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Niegocińskiej, nie jest trudne do zlokalizowania dla osób słabowidzących. Drzwi wejściowe o szerokości powyżej 90 cm otwierane na zewnątrz. Hol wejściowy bez oznakowania dotykowego w posadzce.

    2. Opis dostępności korytarzy i schodów.
    Przy wejściu na parterze znajduje się sekretariat Szkoły z ladą na wysokości 140 cm uniemożliwiającą obsługę interesantów na wózkach inwalidzkich. W pomieszczeniu znajdują się przewężenia poniżej 90 cm szerokości, utrudniające poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.
    Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością .

    3. Korytarze i pomieszczenia na piętrach budynku
    Na parterze budynku funkcjonuje kontrola dostępu – dostęp do budynku jest możliwy jedynie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem urzędu oraz po pobraniu identyfikatora. W budynku nie ma windy, ani platformy do przemieszczania się osób niepełnosprawnych, w związku z tym jest niedostępny dla osób na wózkach inwalidzkich.

    4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
    Szkoła nie dysponuje miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

    5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
    Do wszystkich pomieszczeń budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

    6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
    Dostęp do tłumacza języka migowego nie jest możliwy.
     

    Informacje dodatkowe

    Ułatwienia

    Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących.
    W menu najwyżej umiejscowionym na stronie znajdują się pomocne opcje: "Powiększanie i pomniejszanie czcionki".
    W stopce strony znajduje się kolejna pomocna opcja: "Wersja dla słabowidzących (kontrastowa)"

    ZMIANA ROZMIARU STRONY
    Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

    FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER
    [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
    [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

    OPERA
    [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
    [SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok