• REGULAMIN UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 271 W WARSZAWIE

     

    I. Podstawy prawne

    1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 19.07. 1991 z późniejszymi zmianami

    2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r.

    3. Statut Szkoły Podstawowej nr 271 w Warszawie

    4. Konwencja Praw Dziecka

    5. Szkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej nr 271 w Warszawie

    6. Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 271 w Warszawie

     

    PRAWA UCZNIA

    I. Uczeń ma prawo do:

    1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

    2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,

    3. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

    4.Poszanowania własnej godności, tajemnicy w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich oraz poszanowania własności osobistej.

    5. Pomocy w przypadku trudności w nauce oraz do korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

    6. Korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

    7. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

    8. Znajomości:

    a) programu nauczania na dany rok szkolny

    b) wymogów szkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania (WSO)

    c) zasad oceniania zachowania,

    9. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce,

    10. Znajomości na bieżąco ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych,

    11. Zwracania się do wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, rady rodziców lub samorządu uczniowskiego we wszystkich istotnych sprawach i uzyskiwania od nich pomocy w różnych sytuacjach życiowych,

    12. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

    13. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

    14. Reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach i turniejach zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami,

    15. Redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

    16. Wybierania i bycia wybieranym do władz samorządu uczniowskiego,

    17. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

    18. Zgłaszania organizacjom szkolnym uwag, wniosków i postulatów dotyczących wszystkich spraw uczniów oraz być informowanym o sposobie ich załatwienia.

    19. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

    20. Bycia nagradzanym za szczególne osiągnięcia i postawę.

     

    O B O W I Ą Z K I

    II. Uczeń ma obowiązek:

    1. Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie i jego załącznikach oraz w innych dokumentach dotyczących życia szkoły.

    2. W zakresie udziału w zajęciach edukacyjnych ma obowiązek:

    a) systematycznej pracy nad własnym rozwojem zapewniającym

    przygotowanie do życia w społeczeństwie

    b) regularnego uczęszczania na zajęcia przewidziane planem nauczania

    c) aktywnego uczestniczenia w lekcjach i rzetelnego przygotowywania się do nich

    d) właściwego zachowania się w ich trakcie, nie utrudniania prowadzenia lekcji,

    e) uzupełniania w terminie uzgodnionym z nauczycielem zaległości w nauce wynikających z nieobecności w szkole

    f) aktywnego udziału w organizowanych przez szkołę uroczystościach z okazji świąt państwowych, imprezach kulturalnych, sportowych.

    3. W zakresie usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych uczeń ma obowiązek:

    a) punktualnego stawiania się na lekcje

    b) usprawiedliwiania swojej nieobecności na zajęciach szkolnych u wychowawcy klasy (frekwencja ucznia podsumowywana jest co tydzień).

    4. W zakresie właściwego zachowania uczeń ma obowiązek:

    a) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

    b) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

    * przestrzegania ustalonych w szkole zasad bezpieczeństwa i porządku w czasie lekcji, podczas przerw i wszystkich zajęć odbywających się na terenie szkoły oraz podczas wycieczek

    * podporządkowania się wszystkim regulaminom szkolnym i zarządzeniom, w szczególności dotyczącym zasad korzystania z poszczególnych pracowni, sali gimnastycznej, pracowni komputerowej, biblioteki, świetlicy, stołówki

    * przestrzegania przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej, stosowanie się do poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły w tym zakresie

    c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, poszanowania godności i wolności osobistej drugiego człowieka (kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły)

    d) dbania i troszczenia się o wspólne dobro, jakim jest mienie szkoły

    e) podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i samorządu szkolnego

    f) dbania o honor i tradycje szkoły, szanowania symboli szkoły i godnego jej reprezentowania na zewnątrz

    g) zmiany obuwia po wejściu do szkoły

    h) nieopuszczania budynku szkoły przed zakończeniem zajęć

    h) posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

    5. W zakresie dbania o schludny wygląd uczeń ma obowiązek:

    a) przestrzegania zasad higieny osobistej

    b) zarówno na terenie szkoły, jak i podczas wycieczek nosić czysty, schludny, stosowny i niewyzywający strój (zabrania się noszenia bluzek i sukienek na ramiączkach lub bez, z odkrytymi plecami, z dużymi dekoltami, przeźroczystych, odsłaniających brzuch; )

    c)zarówno na terenie szkoły, jak i podczas wycieczek nosić czyste, a w przypadku długich włosów, związane włosy

    (zabrania się farbowania włosów, stosowania makijażu i noszenia przesadnych ozdób)

    d)podczas uroczystości państwowych, szkolnych oraz egzaminów nosić strój galowy (granatowa/czarna spódnica lub granatowe/czarne spodnie, biała bluzka, szkolny krawat).

    6. W zakresie korzystania z telefonów komórkowych:

    a) zabrania się korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji i zajęć opiekuńczo – wychowawczych. Uczeń przynosi taki sprzęt na swoją odpowiedzialność, szkoła nie odpowiada za zniszczone, zgubione lub skradzione mienie.

    b) w przypadku niestosowania sie do powyższego zalecenia nauczyciel ma prawo przejąć telefon lub inne urządzenie elektroniczne w depozyt, poinformować o zaistniałej sytuacji rodziców/ prawnych opiekunów oraz wezwać ich do szkoły w celu przekazania telefonu lub urządzenia.

     

    III. Nagrody

    1. Uczeń może być nagradzany za:

    a) osiągnięcia w nauce

    b) udział w konkursach i olimpiadach

    c) osiągnięcia sportowe

    d) pracę społeczną lub aktywną działalność na rzecz klasy, szkoły i środowiska

    e) wyróżniającą postawę społeczną, moralną i koleżeńską

    f) wzorową frekwencję.

    2. Rodzaje nagród:

    a) pochwała na forum klasy lub szkoły, wobec Rady Pedagogicznej

    b) list pochwalny do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia

    c) nagroda pieniężna Dyrektora Szkoły za najlepsze osiągnięcia w nauce (fundowana przez Radę Rodziców w miarę możliwości finansowych).

    d) nagroda rzeczowa i dyplom uznania

    e) dyplom uznania.

     

    IV. Kary:

    1. Wobec uczniów naruszających regulamin uczniowski stosowane są następujące kary:

    a) upomnienie wychowawcy klasy, nauczyciela ( ustne lub pisemne, zapisane w dzienniczku ucznia i klasowym zeszycie uwag)

    b) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły

    c) upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona publicznie na apelu szkolnym

    d) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych lub szkolnych

    e) obniżenie oceny zachowania za semestr /rok szkolny

    f) przeniesienie do równoległej klasy (za zgodą rodziców) lub do innej szkoły (za zgodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty).